top of page

JESTEM-by pomagać w usamodzielnianiu osób z niepełnosprawnościami.

Zaktualizowano: 29 gru 2023


kolorowe ręce z sercami na dłoni
ręce z sercami na dłoni


JESTEM-by pomagać w usamodzielnianiu osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja JESTEM im. Konrada Brzegowskiego w 2023 roku zrealizowała zadanie ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania  konkursowego” Udostępnianie usług asystenckich, dla mieszkańców subregionu wrocławskiego”.

Tytuł Projektu „JESTEM-by pomagać w usamodzielnianiu osób z niepełnosprawnościami”.

Zgodnie z ideą asystencji osobistej pomagamy osobom z niepełnosprawnościami wzmacniając ich zdolność do sprawowania kontroli nad własnym życiem i podejmowania wszelkich decyzji, które ich dotyczą, ale nie mają zdolności do samodzielnego wykonywania codziennych czynności. Niezależność, rozumiemy  jako formę autonomii, co oznacza, że osoba z niepełnosprawnością nie jest poddana kontroli innych osób, które za nią dokonują wyborów i decydują o stylu jej życia. Asystencja osobista umożliwi pełne włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie lokalnej społeczności, w tym umożliwi realizację podstawowych praw obywatelskich, takich jak prawo do edukacji, pracy, dostępu do dóbr kultury lub udziału w życiu publicznym. Powszechnie uważa się, że osoby z niepełnosprawnościami nie są w stanie żyć samodzielnie wśród innych ludzi. Prowadzi to do przypadków porzucenia, uzależnienia od członków rodziny, instytucjonalizacji opieki, izolacji lub segregacji osób z niepełnosprawnościami. Tymczasem narzędziem umożliwiającym niezależne życie są usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

Odbiorcami działań byli mieszkańcy dwóch powiatów trzebnickiego i  górowskiego,  z terenów wiejskich i małych miasteczek.  Opieką były objęte szczególnie te osoby, które do tej pory nie korzystały z usług asystenta,  z orzeczonym  stopniem niepełnosprawności i osoby niesamodzielne.

 Realizowane cele programu:

  • ograniczenie skutków niepełnosprawności,

  • stymulacja osób z niepełnosprawności do podejmowania aktywności,

  • umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia,

  • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, także w wymiarze funkcjonowania społecznego,

  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością,

  • umożliwienie osobom z niepełnosprawnością uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Rezultaty

Forma, rodzaj i zakres udzielanego wsparcia dostosowywane były do indywidualnych sytuacji uczestników projektu (tj. stanu zdrowia, stopnia i rodzaju niepełnosprawności/niesamodzielności). Usługi świadczone były wg zgłaszanego zapotrzebowania, w godzinach ustalonych z uczestnikami, także w dni ustawowo wolne od pracy. Usługi realizowane  w warunkach domowych/rodzinnych ich odbiorców, aby zapewniać im możliwie sprawne funkcjonowanie w naturalnym ich środowisku i zapobiegać umieszczaniu tych osób w opiece instytucjonalnej. Środowiskowy charakter wsparcia sprzyja budowaniu/podtrzymaniu relacji rodzinnych i sąsiedzkich oraz włączaniu osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w życie społeczności lokalnej.

Podniesienie jakości życia mieszkańców  powiatów  trzebnickiego i górowskiego

Zapewnienie dostępu do usług osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami( ruchową sensoryczną i intelektualną) zapewniając im kompleksową pomoc.

loga partnerów UMWD oraz Nie ma Barier Dolny Śląsk
Dolny Śląsk Nie ma Barier

Kommentare


bottom of page