top of page

Warunki korzystania

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Telewizję Wzgórz Trzebnickich usług transmisji na żywo z wydarzeń sportowych udostępnianych na stronie internetowej pod adresem www.telewizjawzgorztrzebnickich.pl

 

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z usług. Korzystanie z usług jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu. Regulamin jest udostępniany użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.telewizjawzgorztrzebnickich.pl przed zawarciem umowy. Użytkownik ma możliwość pobrania, utrwalenia i wydrukowania niniejszego regulaminu.

 

 

§ 2 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Telewizja Wzgórz Trzebnickich udostępnia odpłatnie dostęp do transmisji na żywo z wydarzeń sportowych udostępnianych na stronie internetowej pod adresem www.telewizjawzgorztrzebnickich.pl realizowanych przez Telewizję Wzgórz Trzebnickich z dołożeniem wszelkich starań wynikających z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, w oparciu o sprzęt i dostępną technologię.

2. Zamówienie dostępu do transmisji dokonywane jest za pomocą strony internetowej www.telewizjawzgorztrzebnickich.pl

3. W celu dokonania Zamówienia należy najpierw założyć konto na stronie internetowej www.telewizjawzgorztrzebnickich.pl, a następnie wybrać mecz którego transmisja dotyczy.

4. Po wybraniu wydarzenia sportowego należy dokonać płatności za pośrednictwem płatności internetowych PayPal.com

5. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi.

6. Zakupiona usługa dostępu do transmisji umożliwia obejrzenie transmisji jednego wybranego przez Użytkownika meczu.

7. Zakupioną Transmisję można oglądać od momentu rozpoczęcia meczu do momentu zakończenia mecz. Transmisja jest dostępna po zakończeniu meczu przez 72 godziny.

8. Transmisja może zostać wykorzystana przez Użytkownika jedynie do własnego użytku osobistego.

9. Zakazane jest:

a) nagrywanie, publiczne udostępnianie transmisji w jakiejkolwiek formie,

b) jakiekolwiek inne wykorzystanie transmisji niż wskazane powyżej.

10. Dokonanie Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W przypadku niespełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta, a usługa dostępu do transmisji nie zostaje odblokowana.

 

§3 PŁATNOŚĆ

1. Płatność za Usługę dostępu do transmisji dokonywana jest za pomocą systemu PayPal.com  Za dokonanie opłaty uważa się moment uznania rachunku bankowego Operatora płatności elektronicznych.

2. Wysokość opłat za poszczególne transmisje będzie określona każdorazowo w stosunku do każdego meczu.

3. Telewizja Wzgórz Trzebnickich nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie. Realizacja płatności następuje bowiem niezależnie od Nadawcy i odpowiedzialność w ww. zakresie ponosi Operator płatności elektronicznych.

 

§4 REKLAMACJA

1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:

a) w momencie niedostępności strony internetowej www.telewizjawzgorztrzebnickich.pl lub jego awarii, po wykupieniu usługi transmisji.

b) nie uzyskania dostępu do skorzystania usługi PPV, po zalogowaniu się na konto posiadane w ramach strony internetowej. www.telewizjawzgorztrzebnickich.pl 

2. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów, chwilowe zacięcia) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Nadawcy.

3. Reklamacja nie przysługuję, w przypadku braku transmisji spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Nadawcy. Telewizja Wzgórz Trzebnickich zobowiązuję się do umieszczenia całego meczu do 4 godzin po zakończeniu meczu.

 4. Reklamacje do Nadawcy można składać w ciągu 48 godzin od momentu zakończenia Transmisji. Reklamację można składać pod adresem: redakcja@telewzijawzgorztrzebnickich.pl

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) Imię i nazwisko zgłaszającego

b) adres e-mail przywiązany do telewizjawzgorztrzebnickich@gmail.com

c) opis problemu i uzasadnienie reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej złożenia. Po uwzględnieniu reklamacji Użytkownik otrzyma zwrot kwoty w wysokości uiszczonej w ramach złożonego Zamówienia przelewem zwrotnym na rachunek bankowy, z którego kwota została uiszczona

bottom of page